POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Firma Usługowa Krumin  Barbara Krumin siedzibą w Gdańsku, ul. Rogalińska 19B/2, 80-809 GDAŃSK, , NIP: 8411233595 , REGON: 221006997 , dalej: Firma Usługowa

Dane osobowe zbierane przez Firma Usługowa  są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO

Firma Usługowa dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji jej przekazanych, a dotyczących jej Klientów.  

Firma Usługowa z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
Firma Usługowa Krumin  Barbara Krumin siedzibą w Gdańsku, ul. Rogalińska 19B/2, 80-809 GDAŃSK, , NIP: 8411233595 , REGON: 221006997 , dalej: Firma Usługowa

 

telefon: 601638557,   609443532  e-mail: kontakt@djpiotr.com.pl : biuro-krumin@wp.pl

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

poczty elektronicznej: kontakt@djpiotr.com.pl, biuro-krumin@wp.pl

 

JAKIE DANE OSOBISTE ZBIERAMY I DLACZEGO JE ZBIERAMY

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu poprawnego funkcjonowania naszej działalności. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, odpowiadanie na zapytania za pomocą formularza kontaktowego oraz w celach pozyskiwania kontaktów od osób zainteresowanych naszą działalnością.

JAKIE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię i nazwisko, , adres zamieszkania , adres e-mail, numeru telefonu, dane wizerunkowe w tym uczestników oraz wypowiedzi na czacie, które są widoczne dla innych klientów oraz osób prowadzących. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby strony internetowej, takie jak adres IP i  MAC.

CIASTECZKA

Podczas przeglądania stron serwisów są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Pana/Pani urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z serwisów.  Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisów. 

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Pana/Panią i dostosować serwisy indywidualnie do Pana/Pani potrzeb.

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Stosowane przez Firma Usługowa pliki „cookies” są bezpieczne dla Pana/Pani urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Pana/Pani urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Pana/Pani urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Pani/Pana urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pana/Pani urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Pana/Pani urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z  Pana/Pani urządzenia.
 • Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pana/Pani urządzenia.

Firma Usługowa wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:

Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzysta Pan/Pani z Serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o Pana/Pani preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google można przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia:  https://www.google.com/ads/preferences/

Może Pan/Pani samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do Pan/Pani urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Pana/Pani urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

Możesz w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry

 

TREŚCI Z INNYCH WITRYN

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać ujęte treści tj.. filmy, obrazki, artykuły itp..  Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zawarcie i wykonanie umowy

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, firma, nr NIP, adres siedziby/zamieszkania,

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną

Cel przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy 

Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

Dokonanie płatności, sprawdzenie płatności

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, firma, nr NIP, nr rachunku bankowego,

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną 

Cel przetwarzania: dokonanie płatności i udzielenie informacji o płatności  

Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Firma Usługowa, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Dane osobowe: imię, nazwisko, firma, nr NIP, nr rachunku bankowego, adres siedziby/zamieszkania

Podstawa prawna: Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firma Usługowa, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Firma Usługowa, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia przez Firma Usługowa usług na Pana/Pani rzecz za pośrednictwem serwisów (np. wysyłania newslettera, zawarcia umowy, kontaktu z Panem/Panią).

Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia Firma Usługowa któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Firma Usługowa udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana/Panią żądaniem.  

W razie potrzeby Firma Usługowa może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Firma Usługowa poinformuje Pana/Panią w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Ma Pan/Pani prawo uzyskania od informacji czy Firma Usługowa przetwarza Pana/Pani dane osobowe

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ma Pan//Pani prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych. 

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe ma Pan/Pani prawo żądania od Firma Usługowa niezwłocznego sprostowania Pana/Pani danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do żądania uzupełnienia przez Firma Usługowa Pana/Pani danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Ma Pan/Pani prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Pana/Pani dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofał/a Pan/Pani określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Pana/Pani zgodę;
 • Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firma Usługowa lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia przez Pana/Panią żądania usunięcia danych osobowych Firma Usługowa może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/poinformowana.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, gdy:

 • kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 • Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;
 • gdy zgłosił Pan/zgłosiła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Pana/Pani sprzeciwie.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firma Usługowa lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do otrzymać od Firma Usługowa swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. 

Standardowo Firma Usługowa udostępnia dane osobowe w formacie CSV, jeżeli jednak woli Pan/Pani aby dane zostały Panu/Pani udostępnione w innym formacie, prosimy o wskazanie preferowanego formatu w swoim żądaniu.

W miarę możliwości Firma Usługowa postara się udostępnić Panu/Pani dane we wskazanym formacie.

Może Pan/Pani również zażądać, aby Firma Usługowa przesłało Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Firma Usługowa na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.  

W przypadku, gdy zamierza Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter. Przegląd promowy: bądź na bieżąco w tematach europejskiego rynku przepraw promowych” można z niego zrezygnować klikając w indywidualny link w Newsletterze „Zrezygnuj z subskrypcji newslettera Firma Usługowa

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.